2281
Oluşturma tarihi

İDOL YAYINLARI FEN BİLİMLERİ 4. DENEME

1 / 20

 

2 / 20

Ege, çift taraflı kaldıracın iki ucuna bakırdan yapılmış üçgen levha ile küp şeklinde yapılmış iki cismi aşağıdaki gibi koyarak sistemi serbest bırakıyor.

Kurulan sistemde 2 yönünde denge bozulduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesindir? (Üçgen levha ve küpün taban alanları eşittir.)

3 / 20

Bazı elementler kararlı hale geçmek için elektron alarak veya elektron vererek bileşik oluştururlar. Bileşik oluşturduklarında kararlı hale geçerler.

Yukarıda verilen bilgiye göre hangi iki element çifti elektron vererek kendine en yakın soygaz atomuna benzer?

 

4 / 20

Yukarıda DNA molekülünden alınmış bir bölüm gösterilmiştir.

Verilen bölüm üzerindeki numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

page26image36793024

5 / 20

Fosil yakıtlar, egzoz dumanları ve fabrika bacalarından çıkan CO2 (karbondioksit), SO2 (kükürtdioksit) ve NO2 (Azotdioksit) gibi gazlar atmosfere yayılmaktadır. Hava kirliliğine sebep olan bu gazlar atmosferdeki su ile tepkimeye girerler. Tepkime sonucu H2SO4 (sülfirik asit), HNO3(nitrik asit), HCO3(karbondioksit) gibi asidik özellikte bileşikler oluşur. Bu tür gazların, yağmur, kar, dolu şeklinde yeryüzüne yağması sonucu asit yağmurları oluşur.

Buna göre;

l. Sanayide, kükürt ve azot gazları içermeyen doğalgaz, jeotermal enerji tercih edilmeli

ll. Orman yangınları konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı

lll. Kalorisi düşük olan kaçak kömür kullanımının arttırılması.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri asit yağmurlarının oluşmasını engelleyici tedbirler arasında yer alır?

6 / 20

7 / 20

Bazı canlıların gün ışığında karbondioksit ve suyu kullanarak besin ve oksijen üretmesi olayına fotosentez denir. Canlıların besinlerden, oksijen kullanarak ya da kullanmadan enerji elde etmesi olayına solunum denir. Fen Bilimleri öğretmeni, canlıların yaşamlarında fotosentez ve solunum olaylarının önemini anlatmak için aşağıdaki deney düzeneklerini kuruyor.

Deney düzenekleri ve gözlemler incelendiğinde, öğretmenin amacına ulaşmış olması için öğrencileri aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olabilir?

 

8 / 20

Theodose Engelman'ın (Teyodor Engılmın) ışığın farklı dalga boylarının fotosentez hızına etkisini alg ve bakteri kullanarak yaptığı de-neyle gözlemlemiştir. Theodore Engelman'ın yaptığı deney aşağıda şematize edilmiştir.

Görseli inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir?

9 / 20

Beherglasta bulunan çözeltinin pH değerinin, başlangıç durumuna göre azaldığı görüldüğüne göre; aşağıda verilen ifadelerden hangisinin doğruluğu kesindir?

10 / 20

İki cam balonu da aynı anda ters çevirip sıvılarının cam kaba akmasını gözlemlediğimizde uzun pipetin olduğu cam balonun içindeki suyun daha çabuk boşaldığı görüldü.

Yalnızca etkinlikten yola çıkarak;

l. Sıvılar dolduruldukları kabın temas ettiği tüm yüzeylerine basınç uygular.
ll. Derinlik arttıkça, belirlenen bir noktaya etki eden sıvı ağırlığı arttığı için sıvının basıncı da artar.

lll. Uzunpipetinbulunduğucambalondakisıvınınakmasüresininkısaolması,sıvıbasıncınınazolma- sından kaynaklanmaktadır.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

 

11 / 20

Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür.

Yapılan deneye göre;

l. Gazlar ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye basınç uygular.

ll. ll. durumda kavanozun içinde daha fazla sıvı yükselmesi, açık hava basıncının arttığını gösterir.

lll. Mum alevi söndükten sonra, kavanozun içinde sıvı yükselmesi, kavanozun içindeki gaz basıncının, açık hava basıncından küçük olduğunu gösterir.

ifadelerinden hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

12 / 20

Yapılan deneye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

13 / 20

Kimyasal değişim : Maddenin hem iç yapısını hem de dış yapısını değiştirir.

Fiziksel değişim : Maddenin dış görünüşünü değiştirir. Aşağıda tahta çubuklar ve oyun hamuruyla hazırlanmış iki model verilmiştir.

Bu modellemelerle ilgili öğrenciler sırasıyla önce model-1 ve daha sonra model-2 ye örnekler vermiştir.

Ege : Yumurtanın kırılıp tavada pişirilmesine örnek verilebilir. Çünkü maddeyi oluşturan atomlar arasındaki bağlar kopar. (Model-1)

Deniz : Suyun ocakta kaynatılması örnek verilebilir. Çünkü ısı alan maddenin tanecikleri arasındaki bağlar kopar. (Model-2)

Doğa : Çivinin paslanması örnek verilebilir. Çünkü çivi paslanınca yeni madde oluşmuştur. (Model-1)

Çınar : Sonbaharda yaprakların sararması örnek verilebilir. Çünkü maddenin sadece dış görünüşü değişir. (Model-2)

Yukarıda anlatılanlara göre, hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?

14 / 20

Yukarıda bir DNA molekülünün eşlenmesi verilmiştir. Hücre bölünmesinden önce meydana gelen bu olayla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

15 / 20

Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan saf X maddesinin ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman ile sıcaklık - ısı grafikleri verilmiştir.

Yukarıda verilen grafiklerde bazı özelliklerin değişimi ile a, b, c değerlerinin değişimi; grafiklerin birisi için doğru iken diğeri için doğru değildir?

 

16 / 20

Çamur zıpzıpı hem kara hem de suda yaşayan ilginç bir balık türüdür. Zamanının dörtte üçünü karada geçirirler. Suyun, depo solungaçlarına girmesi için suya geri dönerler. Çamurlu arazileri çok severler. İki büyük eklem yüzgeçleri küçük bacaklara benzemektedir. Bundan dolayı çamurlu arazilerde rahatlıkla hareket edebilirler. Çamurlu araziler, denizlerde meydana gelen gelgit sırasında suyun çekilmesiyle oluşur. Suların, kimi canlılara göre oldukça hızlı geri çekilmesi, sayısız kabuklu canlının çamura saplanmış hâlde açıkta kalmasına neden olur. Çamurlu topraklarda bazı bitki türleri de üreyip çoğalabilirler.

Çamur zıpzıpı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

17 / 20

Buna göre Y ve Z cisimleri yukarıda belirtildiği gibi kuma bırakılırsa, kumda oluşturduğu derinlikler sırasıyla (Y-Z) aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

18 / 20

Bir maddenin asit ya da baz olup olmadığını anlamamıza yarayan maddelere belirteç (ayraç) denir. Aşağıdaki tabloda bu maddelerin pH aralığı verilmiştir. Bu pH aralıklarının altındaki veya üstündeki değerlerde maddede renk değişimi gözlenir.

Aşağıda eşit miktarlarda alınan belirteçler çözeltilere eklenmiştir.

Maddeler eklendikten sonra l. kaptaki çözelti kırmızı ll. kaptaki çözelti pembe, lll. kaptaki çözeltide sarı renk oluştuğu gözlemleniyor.

Yukarıda anlatılan durum ve yapılan etkinliğe göre;

l. 1. kaba turnusol, 3. kaba metil oranjı damlatılmıştır.

ll. 3. kaptaki çözeltinin pH'ı 1. kaptakinden az, 2. kaptakinden fazladır.

lll. 2. kaba damlatılan belirteç 3. kaba damlatılsaydı çözeltinin rengi sarı olurdu.

ifadelerinden hangisi söylenebilir?

 

19 / 20

 

20 / 20

Kimya sanayisi, hemen hemen bütün sanayi dallarına yönelik hammadde üretiminde bulunması nedeniyle, diğer sanayilerin gelişimini sağlamaktadır. Üretimde hammadde olarak kullanılmayan ürün miktarı çok azdır. Kimya endüstrisi son yıllarda ülkemiz için çok önemli bir sektör olmuştur. Bu alanda birçok işletme kurulmuştur. Kimya sektörünün yapmış olduğu ihraç ürünleri ekonomiye katkı sağlamaktadır. Ülkemizde kimya sektöründe hammaddelerin %70'i ithal edilmekte, %30'u yerli üretimle karşılanmaktadır. Kimya sektöründe rekabet çok fazladır. Kimya sektörünün gelişmesi, ülkemizde ithalata bağlı olarak sağlanabilmektedir.

Yukarıda anlatılan duruma en büyük sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Skorunuz

The average score is 30%

0%

LGS’ye hazırlanırken farklı yayınlardan farklı tarzlarda sorular çözmek sizler için büyük önem arz ediyor. Sizlere bu konuda yardımcı olmak ve konuları pekiştirmenizi sağlamak için soru çözümleri sayfamızı oluşturduk. Soru çözüm sayfamızda birçok farklı yayından denemeler bulunuyor.  Bu sayfamızda  İdol Yayınları LGS Fen Bilimleri Deneme kitabından alınmış LGS Fen Bilimleri Denemesi bulunmakta.  LGS Fen Bilimleri Denemesini verilen sürede çözmeye çalışmaya çalışarak. LGS Fen Bilimlerine  en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz. Soruları dikkatlice cevaplayıp daha sonra yanlış yaptığınız sorulara tekrar dönmenizi öneririz.

Deneme kitabının tamamına ulaşmak için buraya tıklayıp kitabı satın alabilirsiniz.

Stemizde bulunan diğer soru çözümlerine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Sınavda herkese başarılar;)